BTSV – Klipper THC Hamburg (Hallenhockey)

Hallenhockey Bundesliga | Saison 2008/09 | Samstag, 10.01.2009 | 175 Zuschauer